Thất Sơn Châu Đốc vừa nhận được tin buồn, ái nữ của Cô Lâm thị Phê Gs Đệ Nhất Cấp Trung Học Thủ Khoa Nghĩa

Dr. LÊ LÂM BỘI HƯƠNG
(Jun 16,1974 - Feb 9,2010)

từ trần ngày Feb 9 năm 2010 hồi 2:25 pm tại bệnh viện Stanford Palo Alto ,California hưởng dương 36 tuổi

 Chúng tôi xin thành tâm phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh người quá cố sớm siêu thăng tịnh độ nơi cõi niết bàn

Cựu học sinh Trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa